Đồng Nai: Cảnh báo bùng phát “phân lô, bán nền” sau dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết luận của Phó chủ tịch tỉnh Võ Văn Phi về liên quan đến xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo bùng phát phân lô, bán nền sau dịch Covid-19

Cụ thể, sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa báo cáo thực trạng, tình hình, kết quả xử lý vi phạm “phân lô, bán nền” và tình hình, kết quả xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các ý kiến đóng góp, thảo luận các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi kết luận chỉ đạo:

Trong năm 2021 tình trạng “phân lô, bán nền” và các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa tỉnh Đồng Nai có giảm nhưng nguyên nhân giảm là do xã hội giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, do đó khi kết thúc dịch bệnh tình trạng này sẽ phát sinh trở lại. Vì vậy yêu cầu các Sở ngành và địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động “phân lô, bán nền” và tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp tục thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 07/CT- UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý của địa phương đối với các hành vi phân lô, bán nền trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn, chiếm đất “công”. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Khu vực “phân lô, bán nền” thường phát sinh tại các khu vực có đông công nhân, người lao động có thu nhập thấp, để khắc phục tồn tại này, các đơn vị thực hiện các giải pháp sau: UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa nghiên cứu đề xuất cập nhật khu vực xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp vào quy hoạch xây dựng, đất đai để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát quy định pháp luật tham mưu, đề xuât giải pháp khuyến khích thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp trình UBND tỉnh xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 1/2022.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai kiến quyết không chấp thuận đấu nối nguồn điện vào khu vực phân lô bán nền. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng định hướng các cơ quan báo, đài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nhất là các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, mua bán đất “bằng giấy tay”, thông tin các trường hợp quảng cáo bán đất nền tại các khu vực “phân lô, bán nền” trái phép trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng để nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm trong lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy trình, quy phạm pháp luật. Thời gian hoàn thành trong tháng 1/2022.

Công an tỉnh rà soát, xác minh, có báo cáo kiến nghị các Sở, ngành địa phương xử lý theo quy định đối với các trường hợp có dấu hiệu phân lô bán nền, lấn, chiếm đất “công”, chuyển nhượng đất bằng “giấy tay” trái phép; xem xét đưa ra truy tố các đối tượng phân lô bán nền trái phép có tổ chức để răn đe các đối tượng vi phạm này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế vi phạm trong lĩnh vực đất đai để xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi định kỳ hàng quý tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp phân lô bán nên trái phép trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

Theo Thanhnienviet

Post a Comment

Previous Post Next Post